Obchodní podmínky MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.

Obchodní podmínky MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MARCCRAB GASTRO CB s.r.o., IČO 01984390, se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 214195,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Objednávku předá kupující prodávajícímu osobně, písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky. Objednávka je pro kupujícího závazná.
 2. Kupující v objednávce uvede:
  • označení kupujícího obchodní firmou, sídlem, IČ a případně údajem o zápisu v OR;
  • druh a množství zboží;
  • odběrné místo, požadovaný způsob dodání a případně požadavek na instalaci;
  • kontaktní údaje: e-mail a/nebo telefon;
  • kontaktní osobu a případně osobu oprávněnou k převzetí zboží;
  • pokud některé z uvedených údajů kupující nemá k dispozici v souvislosti s již realizovanými dodávkami. Shora uvedené údaje mohou být v objednávce vymezeny také odkazem na cenovou nabídku prodávajícího, pokud byla zpracována a příslušné údaje obsahuje, či odkazem na jiný dokument, jehož obsah je v okamžiku doručení objednávky znám kupujícímu i prodávajícímu.
 3. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky nebo oboustranným podpisem kupní smlouvy. Prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku do 5 pracovních dnů po jejím obdržení, a to zpravidla shodnou formou v jaké byla objednávka učiněna. Prodávající může kupujícímu také písemně potvrdit uzavření smlouvy ve smyslu  § 1757 obč. zák. Potvrzení objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím objednávky. V případě, že prodávající předkládá v rámci jednání o uzavření smlouvy kupujícímu cenovou nabídku, není tato cenová nabídka návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, podle toho, jaký způsob placení byl dohodnut mezi stranami:
  • v hotovosti řidiči při závozu na adresu kupujícího;
  • v hotovosti nebo platební kartou na prodejně
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedeném na faktuře
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v předem dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy na základě zálohové faktury, a to až do plné výše sjednané kupní ceny zvýšené o DPH v zákonem stanovené výši (dále „záloha“). V takovém případě vystaví prodávající na základě přijaté platby fakturu s náležitostmi daňového dokladu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den přijetí úplaty.
 4. Poruší-li kupující svou povinnost převzít včas zboží a tuto povinnost nesplní ani v prodávajícím dodatečně poskytnuté lhůtě minimálně 10 dní, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30% kupní ceny s DPH. Právo na úhradu náhrady škody v plné výši vedle smluvní pokuty tím není dotčeno. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a započíst pohledávku smluvní pokuty proti případné pohledávce na vrácení uhrazené zálohy.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání prostřednictvím oprávněné osoby. Převzetím přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 3. Kupující má povinnost realizovat prohlídku zboží, zkontrolovat jeho množství a jakost při jeho převzetí tak, aby odhalil veškeré případné zjevné vady, a ihned oznámit prodávajícímu zjevné vady. Neoznámí-li kupující veškeré případné zjevné vady zboží řádně bez zbytečného odkladu po provedení této prohlídky, ztrácí nárok na veškerá práva z odpovědnosti za zjevné vady. Prodávající neodpovídá za vady, které mohly být zjištěné kupujícím již při převzetí zboží.
 4. Odpovědnost za vadné plnění nevzniká u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Záruku poskytne kupující tehdy, pokud tak smluvní strany výslovně písemně ujednaly v kupní smlouvě, pokud prodávající vystavil ve prospěch kupujícího záruční list nebo vyznačil údaj o délce záruky na dodacím listu či faktuře, či údaj o záruce výslovně písemně uvedl v komunikaci při uzavírání smlouvy.
 6. Záruka běží ode dne převzetí zboží kupujícím.
 7. Nedodržením všeobecných zásad a podmínek a pokynů vydaných prodávajícím či uvedeným v návodu pro skladování, instalaci, údržbu a užívání, ztrácí kupující nárok na práva vyplývající ze záruky.
 8. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí a použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu.
 9. V případě, že prodávající neprovádí montáž zboží, odpovídá pouze za vady jím dodaného zboží. Za funkčnost po instalaci a uvedení do provozu v místě instalace, stejně jako za kvalitu provedené montáže, zodpovídá subjekt, který provádí montáž.
 10. Prodávající rovněž neodpovídá za poškození způsobené nesprávnou přepravou (pokud ji nezajišťuje sám). 
 11. Jakékoliv zásahy neautorizované osoby, které mají charakter opravy, nebo úpravy zboží, vedou k okamžitému ukončení případné záruky.
 12. Běžnou údržbu zboží je možné provádět ze strany kupujícího pouze v rozsahu, v jakém byl prodávajícím k tomuto účelu zaškolen a v jakém to vyplývá z předaných návodů k obsluze a údržbě.
 13. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese té jeho provozovny, ze které byl zboží dodáno, případně i v sídle společnosti, a to písemnou formou nebo e-mailem: servis@marccrab.cz.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.